ENGLISH VERSION

MALAWI MY MOTHERLAND 

I pledge myself to my Malawi 

   To preserve her wealth and keep her beauty 

   To treat every citizen with respect 

   And enjoy my motherland 

   I’ll preserve the peace, I will break no law 

   I will take no bribe, live with love for all 

   To my Malawi I pledge myself My heart, my strength, my all

2. I’ll promote oneness, live in harmony
In my search for wealth seek integrity
In development I will give my best
Malawi my motherland

3. I’ll care for my land, keep Malawi clean
I will work hard for her prosperity
I will give myself to protect her name
And respect my motherland

CHICHEWA VERSION

MALAWI DZIKO LANGA
1. Ndadzipereka kwa Mayi Malawi
    Kuteteza chuma kukongola kwake
    Kulemekeza anthu onsewo
    Kunyadira dziko langa
    N’dzasunga bata ndi malamulo
    N’dzapewa ziphuphu, kukonda anthu onse
    Kwa Mayi Malawi ndadzipereka
    Mtima wanga wonse

2. N’dzasunga umodzi ndi mgwirizano
    N’dzapeza chuma mwa chilungamo
    Pa chitukuko ndzadzipereka
    Malawi dziko langa

3. Ndidzamsamala Malawi wanga
    N’dzagwira ntchito modzipereka
    Ndidzateteza, n’dzalemekeza
    Malawi dziko langa

 

 

TUMBUKA VERSION

MALAWI CHARU CHANE 

1. Nkhujipereka ku Malawi wane
    Kusungilira chuma na Kutowa wake
    Kupereka ntchindi ku waliyose
    Nakuzaya na charu chane
    Ndisunge mtende, ndiswe dango chara
    Vimbundi nakana, nitemwe wose
    Ku Malawi wane nkhujipereka
   Ndamwene na vyane vyose

2. Nikwezgenge umoza kukhara mu mtende
    Mukupenja chuma nichitenge urunji
    Ku chitukuko nijipereke
   Malawi charu chane

3. Nisungilire charu nakuchipwererera
    Nijipereke kutukula charu
    Nijipereke kuvikilira
   Malawi charu chanega

Scroll to Top